Konkurs historyczno-plastyczny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie organizuje międzyszkolny ponadregionalny konkurs historyczno-plastyczny pt. „ Historia malowana”

Współorganizatorzy:  Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Poznaniu

 1. Temat konkursu: „Historia malowana”.
 2. Celem konkursu jest popularyzowanie historii Polski, kształtowanie patriotyzmu, rozwijanie wiedzy historycznej za pomocą różnych technik malarskich i rozwijanie edukacji historycznej zespolonej z innymi sztukami. Pragniemy stworzyć szansę   do  rozwijania wyobraźni, wymiany  emocji,  wrażeń  i  doświadczeń  artystycznych  dzieci i młodzieży oraz umożliwić prezentację swojej twórczości. Tematem prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką malarską jest postać/postacie, znak lub wydarzenie związane z historią Polski. Szczególny nacisk w bieżącym roku szkolnym kładziemy na przypomnienie
  o jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 3. Organizatorem konkursu  jest    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  w Sulęcinie
  . Konkurs będzie trwał do 30 kwietnia br.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:

–  I-  dzieci od 6 do 9 roku życia

–  II – dzieci od 10 do 13 roku życia

–  III  – młodzież od 14 do 16 roku życia

–  IV- młodzież od 17 do 19 roku życia

–  V – dzieci i młodzież  niepełnosprawna od  10 do 16 roku życia

–  VI  – młodzież  niepełnosprawna od 17 do 24 roku życia

 

 1. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną ilustrującą wybraną postać/postacie historyczne bądź wydarzenie z dziejów Polski.
 2. Format prac: A 4 , A 3, lub A 2

Technika: dowolna.

 1. Każda praca powinna być zaopatrzona na odwrocie w metryczkę oraz w oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.(druki dostępne u nauczyciela historii)
 2. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych.(Druk oświadczenia dostępny u nauczyciela historii).
 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników.
 4. Prace należy dostarczyć do nauczyciela historii Joanny Skrodzkiej do dnia 25 kwietnia włącznie. Prace zostaną przekazane komisji konkursowej.
 5. Komisja powołana przez organizatora wybierze najciekawsze prace.
 6. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi do 18 maja 2018 r.
 7. Przysyłane na  konkurs   prace   nie   będą  odsyłane do uczestników, przechodzą   na    własność Organizatora.
 8. Organizator zastrzega    sobie   prawo   do   publikowania   i   reprodukowania    prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 9. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów.
 10. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
 11. UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

 

Patronat honorowy i medialny nad konkursem:1.Starosta Sulęciński i  Powiat Sulęciński.2.Instytut Pamięci Narodowej. Oddział

w  Poznaniu.3.Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie.

4.Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej.5.Magazyn historyczny  „Mówią wieki”.6.Gazeta Lubuska.7.Przekrój Lokalny.

J.Skrodzka

You may also like...